Podmínky poskytování lekcí jógy

Obecná ujednání

Poskytovatelem lekcí jógy pod označením „Jogista“ je:

Firma: Mgr. Kristýna Zděblová

IČO: 86 88 737

Sídlo: Výstavní 452, 747 64 Velká Polom

(dále jen „POSKYTOVATEL“)

Tyto podmínky (dále jen „PODMÍNKY“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s poskytováním lekcí jógy na základě smlouvy (dále jen „SMLOUVA“) uzavírané mezi POSKYTOVATELEM na straně jedné a fyzickou osobou, která má zájem o poskytnutí lekce jógy, na straně druhé (dále jen „KLIENT“), a to prostřednictvím online rezervačního systému, který POSKYTOVATEL provozuje na svých internetových stránkách https://www.jogista.cz (dále jen „INTERNETOVÉ STRÁNKY“).

Lekcí jógy se rozumí lekce jógy přístupná všem fyzickým osobám bez omezení, není-li POSKYTOVATELEM stanoveno jinak, vedená lektorem v prostorách určených POSKYTOVATELEM v souladu s rozvrhem lekcí jógy dostupným na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH (dále je „LEKCE“).

Tyto PODMÍNKY mají aplikační přednost před použitím OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU tam, kde to OBČANSKÝ ZÁKONÍK vysloveně nezakazuje.

V případě, že některá otázka není upravena těmito PODMÍNKAMI, budou použity právní předpisy České republiky, zejména OBČANSKÝ ZÁKONÍK a v případě ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB též ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH.

Ujednání odchylná od ujednání těchto PODMÍNEK je možné sjednat ve SMLOUVĚ. Odchylná ujednání ve SMLOUVĚ mají přednost před ujednáními těchto PODMÍNEK.

Kde se v těchto PODMÍNKÁCH odkazuje na odstavce (nebo též „odst.“) nebo články (nebo též „čl.“) bez další specifikace, rozumí se tím odstavce nebo články těchto PODMÍNEK.

Tyto PODMÍNKY jsou nedílnou součástí SMLOUVY.

Předmět smlouvy

Předmětem SMLOUVY je závazek POSKYTOVATELE poskytnout KLIENTOVI LEKCI a závazek KLIENTA za to zaplatit POSKYTOVATELI sjednanou cenu, to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných ve SMLOUVĚ.

Poskytnutím LEKCE se rozumí časově vymezené (obvykle 60 až 75 minut) předcvičování jednotlivých jógových pozic (tzv. ásan) lektorem. Zaměření jednotlivých LEKCÍ je dostupné na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

Obsahovou náplň jednotlivých LEKCÍ určuje POSKYTOVATEL s přihlédnutím k jejich zaměření.

Zákaznický účet

KLIENT má možnost rezervovat LEKCE prostřednictvím zákaznického účtu zřízeného v rezervačním systému reenio (dále jen „REZERVAČNÍ SYSTÉM“), jehož poskytovatelem je společnost GARVIS Solutions s.r.o., IČ: 286 59 058, se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava.

Zákaznický účet je možné vytvořit na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

Veškeré osobní údaje vložené do zákaznického účtu POSKYTOVATEL zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://jogista.rezervace.online/cs/#/page/terms.

KLIENT je povinen uvést v zákaznickém účtu pouze pravdivé údaje. KLIENT má povinnost tyto údaje při jakýchkoliv změnách aktualizovat, a to nejpozději před každou rezervací LEKCE.

KLIENT je plně odpovědný za užívání svého zákaznického účtu a případné zneužití povinných údajů, uvedených v zákaznickém účtu, jinými osobami než poskytovatelem. KLIENT je povinen nezpřístupnit své heslo do zákaznického účtu třetím osobám. KLIENT není oprávněn zpřístupnit využívání zákaznického účtu třetí osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za užívání zákaznického účtu tak, jako by jej užíval sám.

POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo zákaznický účet kdykoliv bez náhrady zrušit nebo jej učinit nepřístupným z důvodu údržby nebo poruchy REZERVAČNÍHO SYSTÉMU či INTERNETOVÝCH STRÁNEK.

Rezervace LEKCÍ

Rezervace LEKCÍ je možná prostřednictvím REZERVAČNÍHO SYSTÉMU na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH po přihlášení KLIENTA do zákaznického účtu.

K rezervaci LEKCE dochází okamžikem přijetí potvrzení, že rezervace byla přijata, k čemuž dojde po odeslání rezervace LEKCE kliknutím na tlačítko „REZERVOVAT“ dostupné v REZERVAČNÍM SYSTÉMU po provedení výběru LEKCE a volného dostupného termínu LEKCE.

Rezervací LEKCE dochází k uzavření SMLOUVY.

Ceny LEKCE a platební podmínky

Ceny LEKCÍ jsou dostupné na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH v sekci „CENÍK“.

Ceny LEKCÍ jsou konečné. POSKYTOVATEL není plátcem DPH.

Cenu rezervované LEKCE KLIENT zaplatí bezprostředně před poskytnutím LEKCE, a to platební kartou v rezervačním systému.

Storno podmínky

KLIENT je oprávněn rezervaci LEKCE kdykoli zrušit. Zrušením rezervace LEKCE zanikají veškeré závazky z uzavřené SMLOUVY.

Zrušení rezervace SLUŽBY 24 a více hodin před sjednaným termínem konání LEKCE je bezplatné.

V případě, že KLIENT zruší rezervaci LEKCE méně než 24 hodin před sjednaným termínem konání LEKCE, zaplatí POSKYTOVATELI storno poplatek ve výši ceny rezervované LEKCE. To neplatí, pokud KLIENT předloží POSKYTOVATELI lékařské či jiné obdobné potvrzení, že zrušil rezervaci LEKCE z důvodu mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůči (zejména v případě náhlé nemoci, zranění apod.).

V případě, že KLIENT nezruší rezervaci LEKCE a na LEKCI se nedostaví, je povinen cenu LEKCE POSKYTOVALI zaplatit.

Ostatní ujednání

V případě, že KLIENT trpí jakýmikoli zdravotními obtížemi nebo má jakékoli zdravotní omezení, je povinen o tom POSKYTOVATELE či lektora LEKCE předem informovat, nejpozději na začátku LEKCE. V případě, že tak KLIENT neučiní, POSKYTOVATEL neodpovídá KLIENTOVI za jakoukoli vzniklou újmu.

KLIENT bere na vědomí, že není-li k příslušné LEKCE uvedeno POSKYTOVATELEM jinak, LEKCE nejsou vhodné pro klienty s akutním zánětlivým a hnisavým onemocněním; akutním zhoubným onemocněním.

KLIENT se účastní LEKCE zcela dobrovolně a na vlastní odpovědnost. POSKYTOVATEL neodpovídá za jakékoliv zranění a újmy, které si KLIENT při LEKCI způsobí.

KLIENT poskytne POSKYTOVATELI veškerou součinnost nutnou podle rozumného očekávání k tomu, aby POSKYTOVATEL mohl splnit povinnosti podle SMLOUVY, zejména aby mohl KLINETOVI řádně poskytnout LEKCI.

Závěrečná ujednání

Znění těchto PODMÍNEK může POSKYTOVATEL měnit či doplňovat. Změnou těchto PODMÍNEK nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá ze SMLOUVY uzavřené za PODMÍNEK účinných v době uzavření SMLOUVY.

Pokud právní vztah založený SMLOUVOU obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva KLIENTA vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li nebo stane-li se některé ujednání PODMÍNEK neplatné nebo neúčinné, nastoupí namísto neplatných či neúčinných ujednání takové ujednání, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ujednání co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání. Změny a doplňky SMLOUVY vyžadují písemnou formu.

Tyto PODMÍNKY vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1.7.2020.